آدرس : خیلبان دماوند ، به سمت جاده تلو ، کارخانه آزمایش

۰۹۱۲۷۳۵۰۶۳۹

۰۹۱۲۳۳۳۳۴۱۷

۰۲۱۷۷۳۳۳۱۰۷

به مدیریت آقای علی یار